Regulamin rezerwacji

 1. Sklep internetowy prowadzący sprzedaż i rezerwacji SPŁYWU KAJAKOWEGO Jaśko Kajaki dostępny pod adresem
  internetowym splywkajakowy24.pl, prowadzony jest przez Jana Smykałę prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą “Jaśko” Smykała Jan, wpisaną do
  Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez
  ministra właściwego ds. gospodarki

NIP
7542066507

REGON
531190618

DEFINICJE

 1. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą
  “Jaśko” Smykała Jan, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
  Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP-7542066507, REGON 531190618
 2. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 3. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna
  niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,
  wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 4. Sklep – sklep internetowy z możliwością rezerwacji usług prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem
  internetowym splywkajakowy24.pl
 5. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach
  zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez
  jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub
  większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy
  włącznie.
 6. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza
  Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu
  lub Produktów ze Sprzedawcą.
 8. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez
  Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 9. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie
  Konta.

Zasady składania Zamówienia
W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia/Rezerwacji, a następnie kliknąć przycisk „rezerwuj” (lub równoznaczny);
 3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz
  zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, za pomocą którego recepcjonistka może zidentyfikować zamawiającego, wpisać dodatkowe dane klienta, jeżeli rezerwujemy usługę dla kogoś innego
 5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz
  potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
 6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności,
  opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.
  § 8
 7. Klient może skorzystać z następujących metod umówienia się na spływ:
  a. Wpisać wstępną datę w formularzu zakupowym, po dokonaniu zakupu recepcjonistka oddzwoni i potwierdzi termin
  b. Rozmowa telefoniczna z recepcją,
 8. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  a. Płatność przed spływem podczas zbiórki
  b. Płatność przez wybrany przez siebie sposób za pomocą Przelewy24 wbudowany w stronę tj.
  . Płatności elektroniczne, płatność BLIK
  . Płatność kartą płatniczą.
  Wykonanie umowy sprzedaży
 9. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po
  uprzednim złożeniu przez Klienta Rezerwacji za pomocą Formularza zamówienia w
  Sklepie internetowym zgodnie z § 5 Regulaminu.
 10. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz
  jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania
  Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez
  Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania
  Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej
  oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji
  oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta
  powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a
  Sprzedawcą.
 11. W przypadku wyboru przez Klienta:
  a. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient
  obowiązany jest do dokonania płatności w terminie dwóch dni kalendarzowych od dnia
  zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

Rezygnacja z rezerwacji i zwrot kosztów

Każdy klient ma prawo do rezygnacji z rezerwacji w terminie 14 dni od zawarcia umowy i całkowity zwrot pieniędzy na konto, z którego dokonano wpłaty. Po tym terminie ma prawo skorzystać ze spływu ustalając dogodny dla siebie termin z recepcjonistką do końca sezonu tj. 29.10.2022.

Wniosek o rezygnacji ze spływu należy przesłać na email info@jasko.com.pl. Wniosek rozpatrujemy w terminie 7 dni kalendarzowych.

Wniosek jest rozpatrywany od daty przesłania wiadomości.

Nie odpowiadamy za warunki pogodowe, ani za stan wody podczas spływu. W przypadku złej pogody organizator ma prawo odwołać spływ a o tym fakcie poinformować wysyłając sms, lub telefonicznie

Reklamacja

Jeżeli w jakimś przypadku oferowany przez nas spływ nie spełniał Państwa oczekiwań, np. przez awarie sprzętu, długi czas oczekiwania na przejazd i innych sytuacji spowodowanych przez organizatora, klient ma prawo złożyć wniosek o reklamacje i zwrot pieniędzy do siedmiu dni kalendarzowych od spływu. Wniosek należy przesłać na info@jasko.com.pl

O pozytywnym rozpatrzeniu wniosku decyduje organizator w przeciągu siedmiu dni od dnia przesłania wniosku,

zwrot kosztów jest rozwiązywany polubownie.

Call Now ButtonZadzwoń i zarezerwujWłącz trasę samochodową